Šventosios parapija

ŠAUKIS MERGELĖS MARIJOS, JŪRŲ ŽVAIGŽDĖS

     O tu, kai pajunti, kad po tavimi žemė svyruoja, kai tave neša šito pasaulio negailestingos bangos tarp vėtrų ir audrų, jeigu nenori paskęsti šitame taip baisiame sūkury, nenukreipk savo akių nuo šviesos šitos žvaigždės.
     Jeigu vėtros pagundų sukyla, ir baisūs pavojai tau grasina tavo gyvenimo kelyje, žvelki į žvaigždę, prašyki pagalbos Marijos.
     Jei tau gresia palinkimas į puikybę, savimeilę, pavydą ir smerkimą kitų žmonių, kad būtum apsaugotas nuo šitų jausmų, žvelki vėl į žvaigždę, kreipkis į Mariją.
     Jei pyktis, šykštumas ir norai nedori purto tavo silpną dvasią, pakelk savo akis į Mariją.
    Jeigu tave kankina prisiminimai daugelio tavo praeityje padarytų klaidų, ir tavo sąžinė tau išmetinėja iki baisios baimės dėl Paskutinio Teismo, ir tave jau traukia į sūkurį liūdesio, ir grasina nustumti į nevilties bedugnę, galvoki apie Mariją.
      Pavojuose, neramumuose, abejonėse, galvok apie Mariją, prašyk jos pagalbos.
    Tegu Jos vardas niekada neapleidžia tavo lūpų ir niekada nepalieka tavo širdies. Kad galėtum sulaukti pagalbos per Jos užtarimą, sek Jos gyvenimo pavyzdžiu.
    Sekdamas Ją, nenuklysi nuo tiesaus kelio; melsdamasis į Ją, neprarasi vilties, galvodamas apie Ją, išvengsi klaidų.
    Jeigu Ji tave palaiko, tu nekrisi; jeigu Ji tave globoja, tau nereikia nieko bijoti; jeigu Ji tave veda, niekad nepavargsi; jeigu Ji tau palanki, tu pasieksi savo tikslą.
      Ir taip pat patirsi, kad teisingai buvo pasakyta: Švenčiausios Mergelės vardas buvo Marija.

 

Šv. Bernardas  „Garbinimas Šv. Mergelės Marijos“

 

Apaštalinė Penitenciarija, siekdama pagausinti tikinčiųjų religinį gyvenimą ir sielų išganymą, atsižvelgdama į Jo Ekselencijos Telšių Vyskupo Jono Borutos SJ prašymą, Šventojo Tėvo Benedikto XVI duotomis galiomis iš Bažnyčios dvasinio lobyno mielai suteikia tikintiesiems įprastinėmis sąlygomis (sakramentinė išpažintis, eucharistinė Komunija ir malda Šventojo Tėvo intencija) Šventosios Švenčiausios Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje visuotinius atlaidus, kuriuos galima skirti taip pat tikintiesiems skaistykloje padėti, jei dalyvaus kokiose nors šventose apeigose ar bent pamaldžiai sukalbės Viešpaties maldą ir Tikėjimo išpažinimą titulinės šventės dienoje (Rugpjūčio 22 d.).

Skelbimų ir naujienų archyvas