article-image

Šių metų vasario 28 dieną sukanka 10 metų, kai mirė monsinjoras, Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetų profesorius, habilituotas teologijos daktaras Petras Puzaras.

Petras Puzaras gimė 1929 m. liepos 27 d. Jačionių kaime, Pabaisko parapijoje, Kauno arkivyskupijoje. 1936-1940 metais mokėsi Bakšionių pradžios mokykloje, 1940-1941 metais – Pabaisko pradžios mokykloje, 1942-1948 – Ukmergės gimnazijoje, 1948-1953-iaisiais – Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1952 m. rugsėjo 21 d. vyskupas Kazimieras Paltarokas Kauno Arkikatedroje jam suteikė kunigystės šventimus. Kunigiškąją tarnystę pradėjo 1953 metais vikaru Telšių Katedroje, 1956- 1957 m. – vikaras Tauragėje, 1957-1962 m. – Viešvilės ir Vilkyškių klebonas, 1962-1975 m. – Skuodo klebonas ir dekanas. Čia klebonaudamas neakivaizdžiai studijavo Teologijos fakultete prie Kauno kunigų seminarijos ir 1969 metais gavo teologijos licenciato laipsnį.

1973-1981 metais – Akmenės klebonas ir Mažeikių vicedekanas. Dirbdamas Akmenėje, parašė daktarinę disertaciją „Vyskupo Motiejaus Valančiaus pastoracinė veikla“, kurią 1974 m. balandžio 29 d. Kauno kunigų seminarijos Teologijos fakulteto mokslinėje taryboje sėkmingai apgynė, jam buvo suteiktas teologijos daktaro laipsnis, kurį Lietuvos mokslo Taryba nostrifikavo ir jam suteikė habilituotą teologijos daktaro laipsnį. Nuo 1981 m. spalio 29 d. kun. P. Puzaras – Tauragės klebonas ir dekanas.

1993 m. spalio 8 d. popiežius Jonas Paulius II jį paskyrė savo rūmų kapelionu monsinjoru. 1996 m. liepos 5 d. – 2005 m. liepos 1 d. – Šv. Antano religijos studijų instituto Kretingoje prie Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto direktorius.

Nuo 2004-ųjų vasaros velionis apsigyveno Šventosios parapijoje ir nuoširdžiai talkino Šventosios klebonui pastoraciniame darbe.

Nuo 1974 metų kun. mons. P.Puzaras buvo Telšių vyskupijos tribunolo teisėjas, ilgametis vyskupijos Kunigų tarybos ir Konsultorių kolegijos narys. Ypač daug pasidarbavo rengiant tikybos mokytojus Telšių vyskupijai ne tik kaip Šv. Antano instituto direktorius, bet nuo Atgimimo metų kaip katechetikos kursų vadovas. Nuo Telšių kunigų seminarijos atkūrimo buvo šios seminarijos moralinės teologijos dėstytojas.

Viename savo publikuotų straipsnių mons. P. Puzaras rašė: „Po tiek administracinės ir prievartinės ateistinės propagandos metų daugumos katalikų religinis sąmoningumas menkas. Gerai matomas jaunimo abejingumas mokslui, kartu ir tikybai. Bet svarbiausia, šiandien yra tikinčiųjų pamaldumo krizė: daugumoje šeimų nėra kasdieninės maldos, dauguma moksleivių nedalyvauja šventadieniais šv. Mišiose, nors lanko tikybos pamokas. Religinio švietimo problemas ateityje pamažu išspręsime. Daug sunkiau bus įpratinti atšalusias širdis bendrauti su Dievu maldoje“.

Tikime, kad monsijoras, pasiekęs Amžinybės krantus ir artimai bendraudamas su Dievu, melsis už čia, žemėje, jo uoliai dirbtus darbus tęsiančius kunigus, katechetus. Jo uolumas, teologijos dėstytojo, sielovadininko ir katecheto pavyzdys bus jo šviesi gairė jų darbui ir pasiaukojimui.

Monsinjoro laidotuvės įvyko kovo 2 dieną. Gedulingos šv. Mišios buvo aukojamos Šventosios Švč. M. Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažnyčioje. Koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta, dalyvavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, 83 kunigai, keturi diakonai, Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai. Pamokslą apie mons. P.Puzarą pasakė vyskupai J. Boruta ir J. Ivanauskas bei kurso draugas kun. prof. dr. Pranas Vaičekonis. Prie kapo duobės kalbėjo VDU prorektorius prof. Povilas Zakarevičius. Mons. P. Puzaras palaidotas Šventosios bažnyčios šventoriuje.

Telšių vyskupijos kurija
(Pagal „XXI amžius“)

Archyvas