article-image

2014 metų lapkričio 8 dieną 12.00 valandą neseniai konsekruotoje Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje klebonas Vidmantas Gricius pakvietė tikinčiuosius bendrai maldai už šios bažnyčios mirusius geradarius: vyskupą Antaną Vaičių, kun. Antaną Valiušką, mons. Petrą Puzarą, kun. Domininką Skirmantą, kun. Bronislovą Brazdžių, mons. Kazimierą Gaščiūną, mons. Joną Gedvilą, Grafą Alfredą Tiškevičių, Nepriklausomybės akto signatarą Algimantą Vincą Ulbą, Palangos m. merą Egidijų Rimkų, Seimo narį Kęstutį Čilinską, Vicemerą Salvijų Juodką, Tarybos narius Liudą Saldūną, Antaną Vitkų, Rimvydą Bobelį, Juozą Kazlauską, Audrą Lukauskytę, Algirdą Paulauską, Juozą Zubernį, Albertą Beniušį, Viktorą Pivriką, Giedrių Šatkauską, Vladą Jurgutį, Šventosios, Laukžemės ir Palangos parapijiečius, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje pasklidusius geradarius. Liturgijai vadovavo ir pamokslą sakė Telšių vyskupo augziliaras generalvikaras Linas Vodopjanovas. Koncelebravo vyskupo sekretorius Haroldas Šneideraitis, Palangos dekanas Marius Venskus, klebonas Vidmantas Gricius, kun. Jonas Kusas, kan. Bronislovas Latakas.
Šv. Mišiose giedojo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios choras „Schola Cantorum de Regina Pacis“, vadovas Vidmantas Budreckis. Iškilmė baigėsi sugiedojus giesmę „Viešpaties angelas“ prie kunigų kapų bažnyčios šventoriuje.

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

 

Archyvas